ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სტრუქტურა

ორგანიზაციის მმართველობის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო ფირმის საქმიანობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ არჩეული დირექტორი.

ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა განყოფილება (ფინანსური-დანაზოგის, საკრედიტო, სალომბარდო-სავალუტო, ფულადი გზავნილებისა, სამეურნეო-სააღრიცხვო, იურიდიული, მარკეტინგული და ა.შ.), რომელთა მართვასაც ახორციელებენ შესაბამისი მენეჯერები.